Solvabiliteit:


Geeft aan hoeveel er met het eigen vermogen geïnvesteerd is ten opzichte van het totaal geïnvesteerde kapitaal. 

Deze geven weer of het bedrijf een gezonde financiële structuur heeft.


Moderniteitsgraad:


Beschrijft de vervanging van de vaste activa zoals gebouwen en machines.

Een lage of afnemende moderniteit geeft aan dat het bedrijf veroudert.

Dit wordt berekenend door de boekwaarde op het einde van het jaar te delen door de aanschafwaarde.